portfolio 1

Sony, Sandra Johnson Sony, Sandra Johnson Sony, Sandra Johnson Target, Samdra Johnson Wells Fargo, Jim Purdum Wells Fargo, Jim Purdum Swiffer, Jim Purdum Swiffer, Jim Purdum Coors, Jim Purdum Coors, Jim Purdum Nestle, Jim Purdum Canon, Jim Purdum Canon, Jim Purdum Coors, Jim Purdum Coors, Jim Purdum Red Envelope, Sandra Johnson Red Envelope, Sandra Johnson Red Envelope, Sandra Johnson